Wysokość emerytury

  • Oblicz swoją emeryturę!
  • Inwestycja w III filar zwiększy wysokość świadczenia emerytalnego!
  • Wybierz właściwe OFE!

Obliczanie emerytury

Wysokość emerytury

Obliczanie wysokości emerytury

Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników:obliczanie emerytury

  • wysokości podstawy wymiaru,
  • uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego,
  • kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie emerytalne, według przepisów prawa polskiego, z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie.

Ubezpieczony ma także możliwość wyboru do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z okresu 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Ubezpieczonemu przysługują także inne składki doliczane do podstawy wymiaru emerytury. Są to m.in. kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp.

Zapoznaj się ze sposobem obliczania emerytury, sprawdź wysokość swojego przyszłego świadczenia emerytelnego. Pomyśl o korzyściach płynących z uczestnictwa w dobrowolnym III filarze systemu emerytalnego.

Zobacz także: 

Więcej o emeryturach

Obliczanie emerytury:

przeliczenie emerytury

waloryzacja emerytur

wyliczenie emerytury

Copyright © 2015 Obliczanie emerytury