Wysokość emerytury

  • Oblicz swoją emeryturę!
  • Inwestycja w III filar zwiększy wysokość świadczenia emerytalnego!
  • Wybierz właściwe OFE!

Obliczanie emerytury » Obliczanie emerytury » Kwota bazowa emerytury » Emerytura - kwota bazowa

Emerytura - kwota bazowa

Kwota bazowa

Co rozumie się pod pojęciem kwoty bazowej emerytury? Kwota bazowa to nic innego jak to określona wielkość w złotych i groszach, ustalana w przyjętej relacji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w przyjętym okresie.


Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.

Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku - nową kwotę bazową.

Jaka jest wysokość kwoty bazowej emerytury?

Kwota bazowa emerytury wynosi:

  • od 1 marca 2010 r. 2716,71 zł
  • od 1 marca 2011 r. 2822,66 zł

Przy obliczaniu emerytury stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. Jeżeli wniosek zgłoszono w terminie wcześniejszym niż nabycie prawa do emerytury, do obliczeń przyjmuje się kwotę bazową w wysokości obowiązującej w dniu powstania prawa do emerytury.


Więcej o emeryturach

Obliczanie emerytury:

przeliczenie emerytury

waloryzacja emerytur

wyliczenie emeryturyCopyright © 2015 Obliczanie emerytury