Wysokość emerytury

  • Oblicz swoją emeryturę!
  • Inwestycja w III filar zwiększy wysokość świadczenia emerytalnego!
  • Wybierz właściwe OFE!

Obliczanie emerytury » Obliczanie emerytury » Obliczanie emerytury na nowych zasadach » Nowe zasady obliczania emerytur

Nowe zasady obliczania emerytur

Obliczanie emerytury - nowe zasady

Obliczanie wysokości emerytury według nowych zasad obejmie tych, którzy urodzili się w latach 1949-1968 i dobrowolnie przystąpili do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE).


Wyliczenie emerytury - średnie dalsze trwanie życia

Wysokość nowej emerytury jest wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez  średnie
dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony zdecyduje się przejść
na emeryturę.

Podstawę obliczenia emerytury utworzy kwota składek zaewidencjonowanych na indywidualnym
koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługiwać będzie
emerytura. Kwota ta obejmie zgromadzone na koncie składki na ubezpieczenie emerytalne, ich
coroczną waloryzację oraz zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli ubezpieczony pozostawał w
ubezpieczeniu przed 1 stycznia 1999 r.).

Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę zostanie wyrażony w latach i miesiącach.
Średnie dalsze trwanie życia to wielkość statystyczna służąca do ustalenia liczby miesięcy, w których
przeciętnie będzie pobierana nowa emerytura. Przekroczenie tej liczby miesięcy nie będzie miało
Ŝadnego wpływu na wysokość i zasady waloryzacji pobieranego później świadczenia. Średnie dalsze
trwanie życia dla wieku emerytalnego jest ustalane wspólnie dla mężczyzn i kobiet. Dane, w formie
tablic dalszego trwania życia, są publikowane corocznie przez Prezesa GUS w terminie do dnia 31
marca. Tablice te będą podstawą do przyznawania emerytur na wnioski ubezpieczonych zgłoszone od
1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r.
Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogły wybrać, czy zechcą ulokować
całą składkę emerytalną na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS w ramach I filaru, czy też,
do 31 grudnia 1999 r., zdecydowały się na wybór jednego z Otwartych Funduszy Emerytalnych w
ramach II filaru, co powoduje konieczność przekazania części składki emerytalnej do wybranego
funduszu emerytalnego

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1968 r.
Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. muszą ulokować część składki emerytalnej na indywidualnym
koncie obsługiwanym przez ZUS, a część w jednym z otwartych funduszy emerytalnych (obowiązkowy
podział składki między I i II filar).

Źródło: ZUS


Więcej o emeryturach

Obliczanie emerytury:

przeliczenie emerytury

waloryzacja emerytur

wyliczenie emeryturyCopyright © 2015 Obliczanie emerytury