Wysokość emerytury

  • Oblicz swoją emeryturę!
  • Inwestycja w III filar zwiększy wysokość świadczenia emerytalnego!
  • Wybierz właściwe OFE!

Obliczanie emerytury » Świadczenia przedemerytalne » Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Świadczenia przedemerytalne

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Od 1 marca 2010 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje w wysokości 841,17 zł.

Świadczenie to jest wypłacane za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego. W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia dzieli się przez liczbę dni w miesiącu kalendarzowym, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które przysługuje świadczenie.

Kwota świadczenia emerytalnego podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej.


ZAWIESZENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA

Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu w przypadku:


Więcej o emeryturach

Obliczanie emerytury:

przeliczenie emerytury

waloryzacja emerytur

wyliczenie emeryturyCopyright © 2015 Obliczanie emerytury